Podmienky ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov

 (Privacy policy)

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „Nariadenie“) v spojení so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

 

Kto je prevádzkovateľom a ako nás môžete kontaktovať

 

Azvaro s.r.o.,

so sídlom Vajanského 1, 909 01 Skalica,

IČO: 45 289 891,

DIČ: 2022945397,

DPH: SK2022945397, 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 24789/T (ďalej aj ako „Azvaro s.r.o.“ a/alebo „prevádzkovateľ“)

 

Prevádzka predávajúceho Azvaro s.r.o., Vajanského 1, 909 01 Skalica,

telefón: +421 34 664 52 03

e-mail: obchod@azvaro.sk

 

Zástupca prevádzkovateľa Azvaro s.r.o nebol poverený.

Zodpovedná osoba prevádzkovateľa Azvaro s.r.o. nebola určená.

 

Zásady spracúvania osobných údajov

 

Osobné údaje musia byť:

 

 1. spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe („zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť),
 2. získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi, ďalšie spracúvanie na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či štatistické účely sa v súlade s článkom 89 ods. 1 Nariadenia nepovažujú za nezlučiteľné s pôvodnými účelmi,
 3. primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú („minimalizácia údajov“),
 4. správne a podľa potreby aktualizované, musia sa prijať všetky potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bezodkladne vymažú alebo opravia („správnosť“),
 5. uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú, osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, pokiaľ sa budú spracúvať výlučne na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely v súlade s článkom 89 ods. 1 Nariadenia za predpokladu prijatia primeraných technických a organizačných opatrení vyžadovaných Nariadením na ochranu práv a slobôd dotknutých osôb („minimalizácia uchovávania“)
 6. spracúvanie spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení („integrita a dôvernosť“).

 

Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame

 

V prípade, ak si objednáte tovar prostredníctvom nášho e-shopu, je nevyhnutné, aby ste v rámci objednávacieho procesu uviedli Vaše meno a priezvisko, obchodné meno, IČO, sídlo, doručovaciu adresu, telefónne číslo a ďalej prevádzkovateľ spracúva Vašu IP adresu a údaje zo súborov cookies. Uvedené osobné údaje, ktoré uvediete v rámci objednávacieho procesu sú nevyhnutné za účelom uzatvorenia kúpne zmluvy a okrem iného aj doručenia tovar. Čo sa týka zadávania Vašej e-mailovej adresy, tá sa využije na potvrdenie objednávky, potvrdenie uzatvorenia kúpnej zmluvy, zasielania Všeobecných obchodných a reklamačných podmienok.

 

V rámci návštevy našej webovej stránky o Vás môžeme zhromažďovať určité informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o Vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení Vášho jazyka. Ďalej je možné spracovávať informácie o Vašom správaní na webe, ktoré sú však z dôvodu ochrany súkromia anonymizované a nie je možné priradiť k týmto údajom konkrétneho užívateľa.

 

Účel spracúvania osobných údajov

 

 1. Plnenie zmluvy - poskytnutie a spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na používanie a trvanie konkrétnej služby alebo produktu Prevádzkovateľa, to znamená na uzatvorenie a plnenie kúpnej zmluvy.
 2. Súhlas - účelom úzko spojeným so zakúpením produktov Prevádzkovateľa sa rozumie zasielanie-mailových správ o novinkách či iných podstatných informáciách, ktoré Prevádzkovateľ môže zasielať na Vami poskytnutú a zaregistrovanú e-mailovú adresu, prihlásenie k odberu alebo odhlásenie môžete nastaviť na webovej lokalite. Každý udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním.
 3. Plnenie našich zákonných povinností – súvisiacich s uchovávaním údajov o Vás a Vašej objednávke v našom účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či vykonávajú rozhodnutia.

 

Účelom úzko spojeným s používaním služieb sa rozumie aj analýza a štatistika týkajúca sa ich používania, ktorá Prevádzkovateľovi umožní skvalitňovať a optimalizovať svoje služby a webovú lokalitu.

 

Odovzdanie osobných údajov tretím subjektov

 

Vaše osobné údaje sa v zmysle plnenia uzatvorenej zmluvy v súlade so Všeobecnými obchodnými a reklamačnými podmienkami odovzdávajú nasledovným tretím subjektom, a to:

 • Doručenie tovaru: za účelom doručenia tovaru na Vami uvedenú adresu doručenia je potrebné odovzdať Vaše údaje vybranému dopravcovi resp. ich zamestnancom v rozsahu na účely plnenia uzatvorenej zasielateľskej zmluvy alebo zmluvy o preprave vecí. Jedná sa o nasledovné údaje – Vaše meno a priezvisko, adresu doručenia a telefónne číslo, na ktorom Vás môže dopravca zastihnúť, v prípade, ak nie je tovar zaplatený vopred, dopravcovi je rovnako odovzdaná výška sumy, ktorú treba pri odovzdaní tovaru uhradiť.
 • Platobné karty: spoločnosť Azvaro s.r.o. nedisponuje údajmi o platobných kartách, ktorými u nás platíte. Údaje o Vašich platobných kartách majú výlučne zabezpečené platobné brány a príslušná banková inštitúcia.  

 

Cookies

 

Cookie ako malý textový súbor automaticky spracúvame, vzniká navštívením každej webovej stránky. Využíva sa ako štandardný nástroj informácií o tom, ako sú naše webové stránky e-shopu využívané. Cookies ako malé textové súbory, ktoré webová lokalita e-shopu ukladá do Vášho počítača, mobilu alebo iného zariadenia umožňuje webovej lokalite rozpoznať Vás a následne Vám sprístupniť požadovanú službu.

 

Jednotlivých užívateľov je možné rozlíšiť, nie však identifikovať a prispôsobiť obsah konkrétnym preferenciám. Súbory cookie sú dôležité pre korektné fungovanie webovej stránky, bez nich by prehliadanie webovej stránky bolo oveľa komplikovanejšie.

 

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo Vašom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej ďalšej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

 

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača, najčastejšie v časti nastavenia. Väčšina prehliadačov súbory cokkie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení. V nasledovných linkoch môžete nájsť informácie ako v konkrétnom prehliadači nastaviť cookies:

 

http://www.allaboutcookies.org/

Firefox: https://support.mozilla.org

Chrome:  https://support.google.com
Internet Explorer:  https://support.microsoft.com
Safari:
https://www.apple.com

 

 

Ako dlho sa uchovávajú Vaše osobné údaje

 

Vaše osobné údaje sa spracúvajú v nevyhnutnom rozsahu a vo forme, ktorá umožňuje Vašu identifikáciu, najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na naplnenie účelu, na ktorý sa spracúva dokým Vám nie je doručená zásielka na základe Vašej objednávky cez e-shop, počas plynutia záručnej doby, splnenie povinnosti vyplývajúcej Prevádzkovateľovi zo všeobecne záväzného právneho predpisu, alebo dosiahnutia niektorého z oprávnených záujmov prevádzkovateľa. Maximálne obdobie uchovávania fakturačných údajov je stanovené právnymi predpismi, pričom zákonná povinnosť údaje uchovávať predstavuje dobu 10 rokov.  

Zabezpečenie osobných údajov

 

Spoločnosť Azvaro s.r.o. ako prevádzkovateľ realizuje vhodné technické a organizačné opatrenia za účelom ochrany osobných údajov. Spoločnosť Azvaro s.r.o. neustále dohliada nad účinnosťou opatrení na ochranu osobných údajov v snahe o ich zlepšenie v súlade s technologickým vývojom. Hlavným účelom zabezpečenia osobných údajov je zamedzenie neoprávnenému prístupu a zneužitiu Vašich osobných údajov.

 

Vaše práva v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov

 

 1. Právo na prístup k osobným údajom - Ako dotknutá osoba máte právo získať od prevádzkovateľa spoločnosti Azvaro s.r.o. potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a to odoslaním Vašej požiadavky na e-mail obchod@azvaro.sk

 

Ak spoločnosť Azvaro s.r.o. ako prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje máte právo ako dotknutá osoba získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o :

 • Účele spracúvania osobných údajov
 • Kategórii spracúvaných osobných údajov
 • Identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácií, ak je to možné.
 • Dobe uchovania osobných údajov, ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia
 • Práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 • Práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
 • Zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby
 • Existencií automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.    

 

 1. Právo na opravu osobných údajov - Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby prevádzkovateľ spoločnosť Azvaro s.r.o. bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás ako dotknutej osoby týkajú a /alebo so zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

 

 1. Právo na výmaz osobných údajov (právo byť zabudnutý) - Ako dotknutá osoba môžete žiadať, aby sme Vaše osobné údaje vymazali (k vymazaniu osobných údajov však nepríde v prípade dokumentov, ktoré sa musia uchovať). V prípade, ak sú Vaše osobné údaje nevyhnutné pre uplatnenie nášho práva alebo plnenia povinností vyplývajúcich či už zo zmluvy alebo z právneho predpisu Vaša žiadosť bude odmietnutá (napr. ak evidujeme neuhradenú pohľadávku či v prípade prebiehajúceho reklamačného konania).  

 

Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa výnimky stanovené v zákone:

 

 1. Osobný údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali.
 2. Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov. vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov.
 3. Dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov v zmysle § 27 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov.
 4. Osobné údaje sa spracúvajú nezákonne.
 5. Je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa platného zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
 6. Osobné údaje sa získali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.

 

 1. Právo na obmedzenie spracovania - Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:

 

1. Dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov.

2. Spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia.

3. Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku.

4. Dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

 

 1. Právo na prenosnosť údajov - Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak:

1. osobné údaje sa spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), §16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) platného zákona o ochrane osobných údajov,

2. spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

6. Právo namietať spracúvanie osobných údajov - Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvania Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu, vrátane práva namietať proti profilovaniu založenému na našom oprávnenom záujme.

7. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu - Dotknutá osoba má právo, v prípade ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na hlavný dozorný orgán – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa Vašich osobných údajov spracúvaných spoločnosťou Azvaro s.r.o. nás prosím kontaktujte na obchod@azvaro.sk