Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

 

                                                                                                                     I.Všeobecné ustanovenia

 

1.      Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky (ďalej len „Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky") sa aplikujú na všetky zmluvy, ktoré Azvaro s.r.o. (ďalej aj ako „Azvaro“ alebo "predávajúci"), uzatvára za účelom predaja tovaru. Aplikácia všeobecných obchodných podmienok druhej zmluvnej strany alebo akýchkoľvek iných všeobecných obchodných podmienok je týmto výslovne vylúčená, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. 

 

2.      Definícia pojmov:

Predávajúcim je obchodná  spoločnosť Azvaro s.r.o., so sídlom Vajanského 1, 909 01 Skalica, IČO: 45 289 891, DIČ: 2022945397, IČ DPH: SK2022945397, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 24789/T, ktorá vykonáva  obchodnú činnosť v súlade so zapísaným predmetom činnosti, a to o.i. kúpa a predmet tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.azvaro.sk

Kontaktné údaje predávajúceho sú: Azvaro s.r.o., so sídlom Vajanského 1, 909 01 Skalica, IČO: 45 289 891, DIČ: 2022945397, IČ DPH: SK2022945397, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 24789/T.

Prevádzka predávajúceho Azvaro s.r.o., Vajanského 1, 909 01 Skalica, telefón: +421 34 664 52 03 e-mail: obchod@azvaro.sk .

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)     

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj 
Pekárska 23, 917 01  Trnava 1 
Odbor výkonu dozoru    
tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23   

 

http://www.soi.sk

https://www.soi.sk/sk/Kontakt/Mapy/Inspektorat-SOI-pre-Trnavsky-kraj-mapa.soi
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 

Kupujúcim je právnická osoba, ktorou je podnikateľ ako:

-       osoba, zapísaná v obchodnom registri,

-       osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia,

-       osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

-       osoba vykonávajúca poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu

alebo spotrebiteľ, ktorým je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná vo svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, ktorá uzatvorila s predávajúcim kúpnu zmluvu podľa týchto Všeobecných obchodných a reklamačných podmienok. Kupujúci potvrdzuje, že v prípade, ak v objednávke uvedie svoje identifikačné číslo (IČO) má postavenie právnickej osoby - podnikateľa. E-shop predávajúceho nie je určený osobám mladším ako 16 rokov, osoba mladšia ako 16 rokov môže náš e-shop užívať v prípade, ak jej na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca (rodič alebo poručník).

Tovarom sa rozumie sortiment a produktové portfólio Predávajúceho nachádzajúce sa na webovej stránke www.azvaro.sk. Všetok tovar umiestnený na webovej stránke www.azvaro.sk je informatívneho charakteru, predstavujúc povahu výzvy na zaslanie ponuky. Predávajúci nie je povinný uzatvoriť Zmluvu ohľadom tovaru objednaného Kupujúcim.

Ponuka predávajúceho nachádzajúca sa na webovej stránke www.azvaro.sk v sekcií e-shop je nezáväzná a môže byť zmenená. Umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na webovej stránke www.azvaro.sk nie je návrhom na uzatvorenie Zmluvy.

Dokumenty týkajúce sa našej ponuky, ako sú výkresy, ilustrácie, ukážky a vzory, ako aj údaje o rozmeroch, hmotnosti, výkone a o spotrebe, obsahujú a/alebo predstavujú výlučne približný údaj a nie sú považované za špeciálne schválené charakteristiky, pokiaľ nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak. Na všetky dokumenty týkajúce sa výrobkov a/alebo služieb od spoločnosti FRONIUS, má spoločnosť FRONIUS výhradné vlastnícke a autorské práva, ktoré nesmú byť sprístupnené akejkoľvek tretej osobe a/alebo nesmú byť použité na akékoľvek účely akejkoľvek tretej strany.  

Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je podnikateľom, neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil so znením týchto VOP, v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Zmluva je kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim ako spotrebiteľom alebo podnikateľom. Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránke e-shopu, následne ak dôjde k odoslaniu objednávky kupujúcim spotrebiteľom alebo podnikateľom,  ďalej k prijatiu objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu emailom na zadaný email, prijatie objednávky však nemá vplyv na vznik kúpnej zmluvy. Zmluva vzniká až potvrdením objednávky zo strany predávajúceho v zmysle bodu IV. Potvrdenie objednávky týchto Všeobecných obchodných a reklamačných podmienok.  

                                                                                                                                II.Predmet zmluvy

 

1.      Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho dodávať na základe potvrdenej objednávky kupujúceho počas doby trvania zmluvy kupujúcemu tovar a záväzok predávajúceho prevádzať na kupujúceho vlastnícke právo k dodanému tovaru v súlade s bodom 2 článku VII týchto Všeobecných obchodných a reklamačných podmienok a za podmienok dohodnutých v zmluve a týchto Všeobecných obchodných a reklamačných podmienkach a záväzok kupujúceho dodaný tovar zo strany predávajúceho podľa zmluvy a týchto Všeobecných obchodných a reklamačných podmienkach prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dodaný tovar, vo výške a spôsobom dohodnutým v  zmluve a týchto Všeobecných obchodných a reklamačných podmienkach.

 

                                                                                                                                      III.Objednávka

 

1.      Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci bude kupujúcemu dodávať tovar na základe potvrdenej objednávky kupujúceho zo strany predávajúceho za podmienok uvedených v zmluve a/alebo týchto  Všeobecných obchodných a reklamačných podmienkach.

 

2.      Každá zo strany predávajúceho potvrdená objednávka kupujúceho sa považuje za samostatnú kúpnu zmluvu, pričom práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia ustanoveniami zmluvy a týmito Všeobecnými obchodnými a reklamačnými podmienkami.

 

3.      Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci bude doručovať predávajúcemu objednávky prostredníctvom formulára na e-shope podľa podmienok uvedených v týchto Všeobecných obchodných a reklamačných podmienkach a/alebo v zmluve. 

 

                                                                                                             IV.Potvrdenie objednávky

 

1.      Po tom, ako bola objednávka obsahujúca všetky náležitosti uvedené v týchto Všeobecných obchodných a reklamačných podmienkach doručená predávajúcemu, predávajúci  vybaví objednávku kupujúceho niektorým z nasledujúcich spôsobov:

a) V prípade, ak sa tovar objednaný kupujúcim  nachádza na sklade predávajúceho, a to v takom množstve, v akom kupujúci požaduje tovar dodať, a ak je možné objednaný tovar dodať kupujúcemu na požadované miesto dodania v požadovanom čase, predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 4 pracovných dní (najmä prostredníctvom e-mailovej správy) potvrdí objednávku kupujúceho v celom rozsahu. 

b) V prípade, ak sa tovar objednaný kupujúcim nachádza na sklade predávajúceho, ale v menšom množstve, než je množstvo, v akom kupujúci požaduje tovar dodať v zmysle objednávky, predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 4 pracovných dní (najmä prostredníctvom e-mailovej správy) potvrdí objednávku kupujúceho v čiastočnom rozsahu  a zároveň oznámi termín dodania zvyšného objednaného tovaru. 

c) V prípade, ak sa tovar objednaný kupujúcim v okamihu vybavovania objednávky na sklade predávajúceho nenachádza vôbec alebo tovar nie je možné dodať na miesto určenia požadované kupujúcim v čase požadovanom kupujúcim, predávajúci o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu najneskôr do 4 pracovných dní po tom, ako sa o tejto skutočnosti dozvie, písomne (najmä prostredníctvom e-mailovej správy)  alebo telefonicky informuje kupujúceho a navrhne mu iný čas a/alebo miesto dodania, kedy bude možné objednaný tovar dodať.

V takomto prípade dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy až okamihom, kedy zmluvné strany dospejú ku konsenzu v otázke času dodania tovaru alebo miesta dodania tovaru. V prípade, ak kupujúci predávajúcemu nedoručí písomný súhlas s novým predávajúcim navrhnutým časom alebo miestom dodania tovaru zo strany predávajúceho, k uzavretiu kúpnej zmluvy v takomto prípade nedôjde a doručená objednávka sa považuje za zrušenú. 

                                                                                                       V.Dodanie a prevzatie  tovaru

 

1.      Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v čo možno najskoršej lehote od uzatvorenia zmluvy alebo v inej obidvoma zmluvnými stranami dohodnutej lehote v závislosti od požiadaviek kupujúceho uvedených v objednávke, alebo možností plnenia predávajúcim, ak nebude dohodnuté inak. Kupujúci je povinný prevziať tovar aj pred dohodnutým termínom plnenia na základe výzvy predávajúceho.

2.      Predávajúci je povinný ihneď písomne oboznámiť kupujúceho o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje dodanie tovaru s dôsledkom možného omeškania predávajúceho so splnením jeho záväzku v dohodnutej  lehote. Ak predávajúcemu bránila v splnení povinnosti podľa tohto bodu taká prekážka, ktorá nastala  nezávisle od vôle predávajúceho, alebo predávajúci nemohol vznik prekážky v čase uzatvorenia zmluvy predpokladať alebo predávajúci nemohol takúto prekážku alebo jej následky odvrátiť alebo prekonať, nedostáva sa s plnením svojej povinnosti do omeškania a termín dodania tovaru dohodnutý zmluvnými stranami sa primerane predĺži o čas, o ktorý bolo predávajúcemu bránené v splnení jeho povinnosti.

3.      Kupujúci sa zaväzuje prevziať predávajúcim riadne dodávaný tovar. Kupujúci alebo osoba poverená kupujúcim je povinná potvrdiť prevzatie tovaru predávajúcemu na dodacom liste alebo preberacom protokole alebo na inom doklade potvrdzujúcom prevzatie tovaru svojim podpisom, a to buď osobne na prevádzke predávajúceho alebo prepravcovi pri doručení. V pochybnostiach sa má za to, že osoba, ktorá tovar za kupujúceho prevzala a dodací list alebo preberací protokol alebo iný doklad potvrdzujúci prevzatie tovaru, podpísala osoba, ktorá  bola na tento úkon kupujúcim splnomocnená alebo poverená. V prípade, ak kupujúci alebo osoba poverená kupujúcim bezdôvodne odmietne prevziať tovar a/alebo podpísať dodací list alebo preberací protokol alebo iný doklad potvrdzujúci prevzatie tovaru, predávajúci si vyhradzuje právo tovar kupujúcemu neodovzdať, čím nie je dotknutý nárok predávajúceho na zmluvnú pokutu a/alebo právo predávajúceho na vystavenie faktúry s vyčíslenou kúpnou cenou za tovar a/alebo vyčíslenými nákladmi vynaloženými na ďalšie uskladnenie tovaru až do okamihu jeho riadneho prevzatia kupujúcim alebo osobou poverenou kupujúcim alebo riadneho odstúpenia od kúpnej zmluvy.

4.      Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak kupujúci neprevezme od predávajúceho tovar v dohodnutej lehote na dohodnutom mieste a/alebo odmietne podpísať dodací list alebo preberací protokol alebo iný doklad potvrdzujúci prevzatie tovaru, vzniká predávajúcemu nárok na úhradu nákladov spojených so skladovaním tovaru alebo prepravou tovaru alebo iných výdavkov, ktoré predávajúcemu vzniknú v súvislosti s neprevzatím tovaru zo strany  kupujúceho alebo ním poverenej osoby, čím nie je dotknutý nárok predávajúceho na zaplatenie zmluvnej pokuty alebo iných sankcií v zmysle týchto Všeobecných obchodných a reklamačných podmienok a/alebo zmluvy.  Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť takto vzniknuté náklady vyčíslené vo faktúre vystavenej predávajúcim v lehote jej splatnosti.

               VI.Cena, mena, platobné podmienky a podmienky doručenia tovaru

 

1.      Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za dodanie tovaru  kúpnu cenu vo výške stanovenej podľa aktuálneho cenníka tovaru predávajúceho platného v deň uzatvorenia zmluvy, ak nebude dohodnuté inak. Ceny uvedené v e-shope sú konečné vrátane dane z pridanej hodnoty, s výnimkou poplatkov za dopravné.

2.      Kupujúci berie na vedomie, že v prípade ak kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby na strane interného systému predávajúceho, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to aj v prípade, že kupujúcemu bola na emailovú adresu doručené potvrdenie objednávky. Predávajúci v takomto prípade, ihneď informuje kupujúceho o takejto skutočnosti. Môže sa jednať okrem iného o nasledovné prípady cena tovaru je na prvý pohľad zrejme nesprávna (nezohľadňujúc nákupnú cenu tovaru) a/alebo u ceny tovaru chýba alebo je navyše jedna či viac číslic, a/alebo zľava na tovaru presahuje viac ako 50%, bez toho aby tovar bol súčasťou výpredajovej akcie označenej špeciálnym symbolom.

3.      Pokiaľ nie je zmluvnými stranami písomne dohodnuté inak, nie sú náklady predávajúceho na balenie tovaru, jeho prípadnú prepravu do miesta dodania ako aj  ostatné náklady spojené s dodávkou tovaru zahrnuté v cene tovaru. Náklady na dopravu sú vyčíslené na webovom rozhraní e-shopu pri výbere spôsobu dodania.

4.      Predávajúci je oprávnený po písomnom potvrdení objednávky zo strany predávajúceho vystaviť zálohovú faktúru. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu vyčíslenú v zálohovej faktúre predávajúcim podľa aktuálneho cenníka platného a účinného v čase potvrdenia písomnej objednávky bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho alebo v hotovosti k rukám predávajúceho, ak nebude dohodnuté inak. 

5.      Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

a)      platba v hotovosti do 5 000 eur pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste,

b)      platba vopred bankovým prevodom, na prijatie platby predávajúci čaká 3 kalendárnych dni odo dňa zaslania potvrdenia objednávky s platobnými údajmi,

c)      platba prostredníctvom platobného terminálu pri prevzatí tovaru na prevádzke  (platobnou kartou)

d)      platba cez internetové rozhranie banky (platobnou kartou on-line),

e)      na dobierku pri doručení tovaru (hotovosti preberá od zákazníka prepravca),

6.      Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. Kupujúci súhlasí s elektronickou formou faktúry, ktorú mu predávajúci zašle na kupujúcim uvedenú e-mailovú adresu. Predávajúci je oprávnený na písomné požiadanie (e-mailom) kupujúceho zaslať faktúru v písomnej forme.  

7.      Ku každej faktúre musí byť priložený dodací list alebo preberací protokol alebo iný doklad potvrdzujúci prevzatie tovaru kupujúcim, ak tieto Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky alebo zmluva neurčujú inak.

8.      Ak nebude faktúra obsahovať ustanovené náležitosti alebo v nej nebudú správne uvedené údaje, je kupujúci oprávnený vrátiť ju v lehote troch (3) pracovných  dní od jej doručenia predávajúcemu s uvedením chýbajúcich náležitostí alebo nesprávnych údajov, inak sa má za to, že je vystavená správne.  V takomto prípade sa preruší priebeh lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť vystavením opravenej faktúry predávajúcim. V prípade, že kupujúci faktúru vráti bezdôvodne, napriek tomu, že faktúra je správna a predpísané náležitosti obsahuje, lehota sa neprerušuje a pokiaľ kupujúci nezaplatí v pôvodnom termíne splatnosti, dostáva sa do omeškania.

9.      Faktúry budú vystavené v  mene platnej v SR, ak nebude dohodnuté inak.

10.  Kupujúci súhlasí, že predávajúci je oprávnený použiť platby kupujúceho na akékoľvek splatné pohľadávky voči  kupujúcemu, ktoré vznikli medzi  predávajúcim a kupujúcim na základe iných právnych vzťahov. Platby kupujúceho voči predávajúcemu sa započítavajú v tomto poradí: 1. DPH fakturovanej sumy 2. zmluvné pokuty, 3. úroky z omeškania, 4. náklady na vymáhanie pohľadávok, Fakturovaná suma bez DPH.

11.  Predávajúci môže podľa výberu kupujúceho umožniť nasledovné spôsoby dodania objednaného tovaru:

 

a)      osobný odber v prevádzke Azvaro s.r.o., Vajanskeho 1, 909 01 Skalica,

b)      zasielanie prepravnou službou Geis Parcel SK s.r.o.

c)      zasielanie poštou na korešpondenčnú adresu určenú kupujúcim.

 

     VII.Prechod nebezpečenstva škody a vlastníckeho práva na kupujúceho

 

1.      Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom dodania a prevzatia tovaru, t.j. podpísaním dodacieho listu alebo preberacieho protokolu alebo iného dokladu potvrdzujúceho prevzatie tovaru kupujúcim alebo osoby poverenej kupujúcim (a to okrem iného prepravcom).

2.      Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na  kupujúceho, až po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok: prevzatím tovaru a potvrdením dodacieho listu alebo preberacieho protokolu alebo iného dokladu preukazujúceho prevzatie tovaru kupujúcim a uhradením celej kúpnej ceny za tovar vrátane DPH a uhradením všetkých splatných pohľadávok predávajúceho voči kupujúcemu. Do tejto doby je výlučným vlastníkom tovaru predávajúci.

3.      Zmluvné strany sa dohodli, že až do nadobudnutia vlastníckeho práva k tovaru kupujúcim podľa bodu 2 článku  VII. tejto zmluvy, kupujúci:

 

a)      nie je oprávnený s tovarom akýmkoľvek spôsobom disponovať najmä scudziť, zriadiť alebo umožniť akékoľvek zabezpečenie (napr. záložné právo, zádržné právo, zabezpečovací prevod práva, prevod alebo postúpenie so spätným prevodom alebo postúpením,  a pod. , ako aj akýkoľvek iný právny úkon alebo dojednanie, ktoré má podobný účel alebo účinok) alebo iné práva tretej osoby k tovaru.

 

                                                                                                                             VIII.Vady tovaru

 

1.           Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení, ktoré určuje zmluva, ak sa zmluvné strany nedohodli inak.

2.           Predávajúci zodpovedá za také vady tovaru, ktoré má tovar v okamihu prechodu nebezpečenstva škody na tovare z predávajúceho na kupujúceho.

3.           Kupujúci, v prípade ak je podnikateľ je povinný zabezpečiť prehliadku tovaru bezodkladne po prechode nebezpečenstva škody na tovare. Kupujúcemu, v prípade ak je spotrebiteľ, sa odporúča   zabezpečiť prehliadku tovaru bezodkladne po prechode nebezpečenstva škody na tovare. V prípade, ak kupujúci pri prevzatí tovaru zistí na mieste dodania vady tovaru, kupujúci je povinný o tejto skutočnosti upovedomiť predávajúceho emailom na adrese obchod@azvaro.sk a spísať s prepravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať emailom na adresu  obchod@azvaro.sk a zároveň vyznačiť v dodacom liste alebo preberacom protokole alebo inom doklade preukazujúcom prevzatie tovaru všetky zistené vady. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky tovar bol neporušený a na prípadnú neskoršiu reklamáciu týkajúcu sa porušenia obalu tovaru nebude braný ohľad. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva tovar reklamovať, dáva však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

4.           Pokiaľ kupujúci tovar neprehliadne, alebo nezabezpečí, aby bol prehliadnutý v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovar, má právo uplatniť si u predávajúceho nároky z vád dodaného tovaru zistiteľných pri tejto prehliadke iba pokiaľ kupujúci  dostatočne preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare.

5.           Určenie dĺžky záruky sa odlišuje podľa postavenia kupujúceho, a to či je fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Predávajúci poskytuje v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka na tovar záručnú lehotu 24 mesiacov odo dňa prechodu nebezpečenstva škody na tovare v prípade kupujúceho, ktorý je v postavení fyzickej osoby, ak neustanovuje osobitný právny predpis dlhšiu lehotu. V prípade ak je kupujúci v postavení právnickej osoby, predávajúci mu poskytuje v zmysle znenia Obchodného zákonníka na tovar záručnú lehotu 12 mesiacov odo dňa prechodu nebezpečenstva na tovare na kupujúceho.

6.           Predávajúci neposkytuje záruku na prirodzené opotrebenie tovaru alebo  nesprávne zaobchádzanie s dodaným tovarom, nepovolenou manipuláciou, nesprávnou alebo nedostatočnou údržbou, použitím násilia alebo ak  tovar  poškodí kupujúci, alebo tretie osoby alebo na vady vzniknuté preťažením alebo mechanickým, chemickým alebo tepelným poškodením (najmä škrabance, stopy po úderoch, poškodenie ostrými predmetmi alebo vysokou teplotou, poškodenie vzniknuté pádom, stykom s farbami a chemikáliami, ionizujúcim žiarením a podobne vzniknuté závady), na vady vzniknuté umiestnením v nevyhovujúcom, najmä vlhkom alebo korozívnom prostredí, na vady vzniknuté z dôvodu poškodenia tovaru v dôsledku vonkajších vplyvov ako je požiar s následným hasením, úder blesku, explózia, implózia, voda a vlhkosť, slnečné žiarenie, nečistota a prach, za vady vzniknuté pri živelných pohromách, za vady vzniknuté zanedbaním, alebo nedodržaním bezpečnostných predpisov kupujúcim  alebo tretími osobami. Neodbornou alebo nesprávnou montážou, ktorá nie je v súlade s návodom na použitie pre konkrétny tovar, záruka zaniká.

7.           Miesto pre uplatnenie reklamácie je Azvaro s.r.o. – prevádzka Vajanského 1, 909 01 Skalica.

8.           Kupujúci môže vadný tovar na reklamáciu doručiť osobne na prevádzku kupujúceho alebo zaslať prepravnou službou na adresu prevádzky predávajúceho. Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu, balík by mal byť označený viditeľne "REKLAMÁCIA" a obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), odporúčame priložiť kópiu nákupného dokladu, podrobný popis chyby a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (hlavne spiatočná adresa a tel. číslo). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu aj chyby tovaru. Tento postup je odporúčaný aj kupujúcemu spotrebiteľovi, ak nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak. Taktiež odporúčame zvoliť si požadovaný spôsob vybavenia reklamácie (oprava, výmena dobropis).

9.           Azvaro vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný a to emailom bezprostredne po prijatí reklamácie. V prípade osobného uplatnenia je písomné potvrdenie odovzdané ihneď.

10.       Kupujúci, ktorý je podnikateľ, doloží platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doloží doklad o reklamácii. Na dodacom doklade (nákupný alebo reklamačný doklad) musí byť rovnaké sériové číslo, ako na reklamovanom výrobku (ak výrobok sériové číslo má). Tento postup je odporúčaný aj kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, ak nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak.

11.       Kupujúci si je vedomý, že ak nedodá reklamovaný tovar vrátane všetkého doručeného príslušenstva, potom v prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy bude kupujúcemu vrátená kúpna cena znížená o cenu nedodaného príslušenstva.

 

                                                                                                IX.Spôsob vybavenia reklamácie

Kupujúci je spotrebiteľ

Práva spotrebiteľa pri uplatnení zákonnej záruky 

·         Ak ide o chybu odstrániteľnú sú možnosti kupujúceho nasledovné - právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčiastky, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné. Ak nie je  takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy,

·         Ak ide o chybu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, kupujúci má nasledovné možnosti - právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy, rovnaké práva spotrebiteľovi patria, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie chyby sa považuje najmä, ak rovnaká chyba brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znovu. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri chyby brániace jej riadnemu užívaniu,

·         Ak ide o iné chyby neodstrániteľné a  spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 

1.    Kupujúci vykoná voľbu spôsobu vybavenia reklamácie. Predávajúci na nevhodnosť voľby kupujúceho upozorní a navrhne mu iný vhodný spôsob (najmä v prípade, keď kupujúci vyžaduje spôsob týkajúci sa odstrániteľnej chyby, ale predávajúci zistí, že ide o chybu neodstrániteľnú). Ak spotrebiteľ nezvolí spôsob vybavenia reklamácie  predávajúcim poskytnutej primeranej lehote, spôsob vybavenie reklamácie bude určený predávajúcim.

2.    Kupujúci nie je oprávnený neskôr reklamovať tovar pre chybu, za ktorú mu bola poskytnutá zľava.

3.    Ak je kupujúcim spotrebiteľ, o reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu chyby. Reklamáciu vrátane odstránenia chyby predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty sa má za to, že chyba na veci skutočne existovala a spotrebiteľ má rovnaké práva, ako by sa jednalo o chybu, ktorú nie je možné odstrániť. Táto lehota nie je záväzná ku kupujúcemu, ktorý je podnikateľ, ktorého vzťah s predávajúcim upravuje Obchodní zákonník.

4.    Ak si spotrebiteľ uplatnil reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy, predávajúci ju môže zamietnuť len na základe odborného posúdenia. Predávajúci poskytne spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak predávajúci zamietne reklamáciu po 12 mesiacoch od kúpy, je povinný na doklade o vybavení uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže si reklamáciu uplatniť znova. Všetky účelne vynaložené náklady spojené s odborným posúdením znáša predávajúci, ktorý je povinný ich spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie. Znova uplatnená reklamácia nemôže byť predajcom zamietnutá.  

5.    Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

6.    Predávajúci vydá kupujúcemu spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to emailom bezprostredne od prijatia reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je odovzdaný ihneď); ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a  dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

7.    Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby (odporúčame požiadať najneskôr do 30 dní po vybavení reklamácie – zákonná lehota tým nie je dotknutá) a boli vynaložené skutočne a účelne. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu chyby veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu.

 

Zhoda s kúpnou zmluvou

 

1.      V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

2.      Zhodou s kúpnou zmluvou sa najmä rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že odpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

 

Kupujúci je  podnikateľ

 

1.      Ak je kupujúcim podnikateľ, predávajúci sa zaväzuje o reklamácii rozhodnúť v lehote 40 dní od uplatnenia reklamácie. O tomto rozhodnutí bude kupujúci podnikateľ informovaný na kontaktný e-mail.

2.      Ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, bude tovar opravený. Pokiaľ nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr tuto chybu reklamovať.

3.      Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, predávajúci je oprávnený chybný tovar vymeniť za tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.

4.      Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, záručná doba sa predlžuje o dobu trvania reklamácie.

5.      V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do jedného mesiaca od uplynutia doby, kedy mala byť reklamácia vykonaná a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od upovedomenia o jej vykonaní (t.j. spravidla do 60 dní od dátumu podania reklamácie), je predávajúci oprávnený účtovať pri výdaji reklamácie čiastku za uskladnenie vo výške 0,5 € za deň vrátane DPH.

6.      Ak si kupujúci nevyzdvihne vec v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď bol povinný ju vyzdvihnúť, má predávajúci právo vec predať. O zmýšľanom predaji bude predávajúci kupujúceho informovať a poskytne mu primeranú dodatočnú lehotu na vyzdvihnutie veci. Ak dôjde k predaju nevyzdvihnutej veci, vyplatí predávajúci kupujúcemu výťažok z predaja po odpočítaní ceny opravy alebo úpravy, poplatok za uskladnenie a nákladov predaja. Právo na výťažok z predaja musí kupujúci uplatniť u predávajúceho.

7.      Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda doby, kedy bol kupujúci povinný vec prevziať. O vybavení je zákazník informovaný e-mailom, ktorý uviedol už pri nákupe.

8.      Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS alebo e-mailom, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie predávajúci vydá písomný doklad o vybavení reklamácie. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu kupujúceho.

9.      Kupujúci je povinný skontrolovať preberaný tovar a jeho súlad s výdajným protokolom reklamácie. Kupujúci ďalej skontroluje kompletnosť tovaru, hlavne či balenie obsahuje všetko, čo má obsahovať. K neskorším námietkam nebude prihliadnuté. Týmito dojednaniami nie je dotknutá zákonná lehota pre uplatnenie práv z chybného plnenia.

10.  Pri výdaji tovaru po vybavení reklamácie či pri preplatení dobropisu je kupujúci povinný predložiť doklad, na základe ktorého bola vec prijatá do reklamácie a musí preukázať svoju totožnosť OP alebo platným cestovným pásom. Ak je kupujúci právnická osoba, výdaj tovaru alebo preplatenie dobropisu budú umožnené iba štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby alebo osobe, ktorá sa preukáže overenou plnou mocou a/alebo v prípade predchádzajúcich obchodno-právnych vzťahov osobe oprávnenej konať v zmysle pracovnoprávneho vzťahu k danej právnickej osobe.

 

                                                                                                  X.Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

a)      Kupujúci je spotrebiteľ, v zmysle podmienok ustanovených v týchto Všeobecných obchodných podmienok:

1.      V zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákon o ochrane spotrebiteľa“) je kupujúci oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nutné v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru odoslať list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.

2.      Kupujúci má k dispozícií vzorový formulár Odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý je prílohou č. 1 týchto Všeobecných a reklamačných podmienok a Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy a dôsledky odstúpenia od zmluvy, ktoré je prílohou č. 2 týchto Všeobecných a reklamačných podmienok. Dokumenty uvedené v predchádzajúcej vete sú zverejnené na webe e-shopu predávajúceho a/alebo zaslané kupujúcemu na ním uvedenú e-mailovú adresu.

3.      V prípade, ak by predávajúci poskytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť. 

4.      Ak predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa ani v dodatočnej lehote podľa odseku 3, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1. 

5.      Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa 

a)      tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, 

b)      dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, 

c)      tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru. 

6.      Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. 

7.      Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

a)      poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby, 

b)      predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, 

c)      predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, 

d)      predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e)      predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, 

f)       predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom, predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť, 

g)      vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal, 

h)      predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil, 

i)       predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale, 

j)       poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, 

k)      poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy. 

 

Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy

1.      Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 1, ktorý mu odovzdal predávajúci. 

2.      Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1. zákona o ochrane spotrebiteľa.

3.      Pri pochybnostiach o doručení sa spotrebiteľom odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak spotrebiteľ vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú spotrebiteľovi predávajúcim v súlade s § 3 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochrane spotrebiteľa alebo na adresu, ktorej zmena bola spotrebiteľovi náležite oznámená predávajúcim po uzavretí zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať predávajúcemu z dôvodov podľa osobitného predpisu (§ 34 ods. 2 písm. a), b) a d) zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania predávajúcemu na adresu podľa prvej vety. 

4.      Predávajúci po doručení odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho, ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytne o tom spotrebiteľovi potvrdenie na trvanlivom nosiči (e-mailom alebo poštou). 

5.      Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.

Povinnosti predávajúceho pri odstúpení od zmluvy

6.      Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa. 

7.      Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. 

8.      Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. 

9.      Ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho bol tovar dodaný spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť predávajúcemu poštou, predávajúci je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na svoje náklady v lehote podľa odseku 1. 

10.  Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. 

11.  Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.

12.  Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) zákona o ochrane spotrebiteľa.

13.  Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa.

14.  Spotrebiteľ nie je povinný platiť za

a)      služby poskytnuté počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy bez ohľadu na rozsah poskytnutého plnenia, ak 

1.      predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) alebo písm. j) zákona o ochrane spotrebiteľa, 

2.  spotrebiteľ neudelil predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania služby podľa § 4 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa,

b)      úplne alebo čiastočne poskytnutý elektronický obsah, ktorý nie je dodávaný na hmotnom nosiči, ak 

1.       spotrebiteľ neudelil predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania elektronického obsahu podľa § 4 ods. 8 zákona o ochrane spotrebiteľa,

2.      spotrebiteľ nevyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu podľa prvého bodu stráca právo na odstúpenie od zmluvy, alebo 

3.      predávajúci neposkytol spotrebiteľovi potvrdenie v súlade s § 6 ods. 1 alebo ods. 2 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa.

15.  Okrem povinností uvedených v odsekoch 1, 3 až 5 a § 9 ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa uplatnenie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy nesmie mať za následok vznik ďalších nákladov ani iných povinností pre spotrebiteľa.

 

b)      Kupujúci je podnikateľ, v zmysle podmienok ustanovených v týchto Všeobecných obchodných podmienok:

1.      Ustanovenia písm. a) Kupujúci je spotrebiteľ, v zmysle podmienok ustanovených v týchto Všeobecných obchodných podmienok tohto článku X. Sa nevzťahuje na kupujúceho, ktorý je podnikateľ v zmysle podmienok ustanovených v týchto Všeobecných obchodných podmienok.

                                                                                                  XI.Alternatívne riešenie sporov

 

1.           Spoločnosť Azvaro s.r.o. si touto cestou spĺňa informačnú povinnosť v zmysle ustanovenia §10a ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2007 Z.Z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého je predávajúci povinný pred uzavretím zmluvy alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, ak nie sú tieto informácie zjavné vzhľadom na povahu výrobku alebo služby, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom – zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2.           V zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. §1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z. z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR.

3.           Návrh na riešenie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach:https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK  a/alebo https://www.mhsr.sk .

 

                                                                                                          XII.            Záverečné ustanovenia

 

1.           V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto Všeobecných obchodných a reklamačných podmienok sa stane v akomkoľvek ohľade neplatným, nezákonným alebo nevymáhateľným, nebude tým žiadnym spôsobom dotknutá, alebo porušená platnosť, zákonnosť alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení zmluvy a  zmluvné strany sa zaväzujú ho nahradiť ustanovením, ktoré najviac zodpovedá pôvodnej vôli strán a účelu podľa týchto Všeobecných obchodných a reklamačných podmienok a/alebo zmluvy.

2.           Zmluvy ako aj práva a povinnosti z nich vyplývajúce, vrátane posudzovania ich platnosti ako aj následkov ich prípadnej neplatnosti, sa riadia a budú vykladané na základe a v súlade s  právnym poriadkom platným v Slovenskej republike.

3.           Právne vzťahy, ktoré nie sú v týchto Všeobecných obchodných a reklamačných podmienkach bližšie upravené sa riadia ustanoveniami zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a v prípade kupujúceho v postavení podnikateľa sa právne vzťahy, ktoré nie sú v týchto VOP  bližšie upravené riadia zákonom č. 513/1990 Z. z. Obchodného zákonníka.

4.           Tieto Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa ............... a platnosť dňa ..............

5.           Tieto Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzatvorením kúpnej zmluvy. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrknutím políčka  potvrdil (opt-in), že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich a porozumel ich obsahu v celom rozsahu a v tomto znení s nimi súhlasí.

6.           Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešené vzájomnou dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, budú spory s konečnou platnosťou rozhodnuté príslušným súdom v Slovenskej republike, príslušným podľa procesných predpisov platných v Slovenskej republike.  Zmluvné strany týmto zároveň vylučujú aplikáciu akýchkoľvek a všetkých kolíznych noriem upravených v dvojstranných a/alebo viacstranných medzinárodných zmluvách a/alebo dohodách, ktoré sú súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky.

7.           V prípade, že kupujúci má sídlo v zahraničí a zmluvné strany sa nedohodli v zmluve na komunikačnom jazyku stáva sa komunikačným jazykom jazyk slovenský.

8.           Predávajúci svojím podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými a reklamačnými podmienkami a akceptuje podmienky v nich stanovené v celom rozsahu.

 

1.      Príloha č. 1:   Vzorový formulár: Odstúpenie od kúpnej zmluvy

2.      Príloha č. 2:   Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy

a dôsledky odstúpenia od zmluvy

 

 

V Skalici, dňa 24.04.2020

 

 

                                                                                                                                             Azvaro s.r.o.

Róbert Vanek – konateľ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÍLOHA Č. 1

Vzorový formulár

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

v zmysle § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(Prosím doplňte chýbajúce údaje kupujúceho a nasledovné chýbajúce údaje ohľadom tovaru)

Meno a priezvisko                            ................................

Trvalý pobyt:                                    ................................

E-mail:                                               ................................

Telefónne číslo:                                 ................................

Číslo účtu vo forme IBAN:             ................................

 

Vrátenie tovaru:

Č. objednávky                                  ................................

Názov produktu                               ................................

Cena                                                  ................................

 

Touto cestou ako kupujúci odstupujem od uzatvorenej kúpnej zmluvy s predávajúcim spoločnosťou Azvaro s.r.o. v zákonnej lehote.

V prípade, ak tovar nie je súčasťou zásielky, kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, a to do momentu kým predávajúcemu nebude dodaný tovar.

V ......................, dňa ..................

 

                                                                                                                         Podpis kupujúceho

 

PRÍLOHA Č. 2

Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy a dôsledky odstúpenia od zmluvy

1.      Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy máte ako spotrebiteľ možnosť využiť  bez uvedenia dôvodu v lehote 14 kalendárnych dní.

2.      Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar.

3.      Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese Azvaro s.r.o., Vajanského 1¸909 01 Skalica alebo e-mail: obchod@azvaro.sk.

4.      Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý sa nachádza ako príloha č. 1 obchodných a reklamačných podmienok. V prípade, záujmu máte možnosť vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od kúpnej zmluvy aj elektronicky. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme e-mailom, resp. na inom trvanlivom nosiči. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

5.      Dôsledky odstúpenia od kúpnej zmluvy -  prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

6.      Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr. Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na adresu sídla spoločnosti osobne (prevádzka Azvaro s.r.o., Vajanského 1, 909 01 Skalica) bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Odporúča sa zasielaný tovar poistiť. Zásielky zaslané na dobierku predávajúci nepreberá. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Upozorňujeme Vás, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním v čase od jeho doručenia do momentu jeho vrátenia iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.